Новини проекту
Вітаємо з Новим Роком та Різдвом Христовим!
Результати розіграшу подарунків до дня Святого Миколая
З Днем святого Миколая!
Увага! Пропонуємо цікавий мультимедійний контент!
Запрошуємо взяти участь у роботі конференції!
УВАГА! АКЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ!
Розіграш подарунків для вчителів до Дня святого Миколая!
Програма «Різдвяний табір в Чехії - Німеччини - Австрії»
Результати розіграшу подарунків до Дня працівників освіти!
VTG STUDY Канікули в Празі
VTG STUDY Вступ до творчих ВНЗ
Вітаємо з Днем працівників освіти!
Розіграш подарунків до Дня працівників освіти!
Спільна пропозиція E-Schools та МійКлас
Голосування
Як Вам новий сайт?
Всього 0 чоловік
Офіційне найменування:
Почапинецька загальноосвітня школа І-ІІ-ІІІ ступенів
Тип навчального закладу:
Установа загальної середньої освіти
Населений пункт:
с. Почапинці
Адреса:
23112 Вінницька обл., Жмеринський р-он., с. Почапинці, вул. Садова 20
Телефон:
0433239640 (Приймальня)
E-mail:
pochzoch@gmail.com

Статут

Почапинецької загальноосвітньої школи 

І-ІІ-ІІІ ступенів


                         І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Статут  Почапинецької загальноосвітньої школи І-ІІ-ІІІ ступенів, обговорений на зборах  колективу школи протокол  №      від  29.11.2016

Школа знаходиться  у  комунальній власності  Жмеринської  районної  ради.

 1. Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу:

23112 Вінницька область,  Жмеринський р-н, . с. Почапинці,

 вул. Садова 20,  тел. 3-96-40 

Почапинецька  загальноосвітня  школа  І-ІІ-ІІІ  ступенів

Скорочена  назва:  Почапинецька  ЗОШ  І-ІІ-ІІІ  ст.

 1. Загальноосвітній навчальний заклад є юридичною особою, не має самостійного балансу, обслуговується централізованою бухгалтерією відділу освіти Жмеринської РДА, має власну печатку, штамп, ідентифікаційний номер, виписку з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб, довідку ЄДРПОУ.

 1. Засновником навчального закладу є: Жмеринська  районна рада.

 1. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

 1. Головними завданнями навчального закладу є:
 • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
 • виховання громадянина України;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання в учнів  поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду, шанобливого ставлення до навколишнього середовища;
 • реалізація права учнів  на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;
 • створення умов для занять фізичною культурою та спортом.

 1. Школа в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Основними орієнтирами виховання та іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

 1. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним Статутом.

 1. Навчальний заклад несе відповідальність перед собою, громадою, суспільством і державою за:
 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання державних стандартів освіти;
 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
 • дотримання фінансової дисципліни.

 1. У навчальному закладі визначена українська мова навчання (протокол зборів  колективу від   30.08.2013 № 1), здійснюється допрофільна  підготовка  учнів 8,9-х класів з предметів інваріантної складової робочих навчальних планів та профільне навчання учнів 10-11-х класів.

 1. Навчальний заклад має право:
 • проходити в установленому порядку державну атестацію;
 • визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням засновником школи;
 • визначати варіативну частину робочого навчального плану;
 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
 • спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;
 • розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

1.12. У навчальному закладі   створюються та функціонують: методичні об’єднання, асоціації, творчі групи, органи учнівського врядування, інші  об’єднання.

1.13.  Медичне обслуговування учнів  та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником  і здійснюються амбулаторією загальної практики сімейної медицини.

1.14. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1.  Школа здійснює свою роботу на основі перспективного та річного планів. В   планах роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи погоджується педагогічною радою школи, затверджується радою навчального закладу та відділом освіти.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес,
є робочий навчальний план, що складається на основі типових
навчальних планів, розроблених та затверджених МОН  України.

                  У робочому навчальному плані закладу з урахуванням його типу та профілю навчання конкретизується варіативна частина державних стандартів освіти. Індивідуалізація і диференціація навчання  забезпечується шляхом реалізації інваріантної та варіативної частин.

Робочий навчальний план навчального закладу  погоджується радою навчального закладу і затверджується  відділом  освіти.. 

Робочий навчальний план складається з трьох частин відповідно до ступенів отримання середньої освіти, кожна з яких має:  пояснювальну записку, інваріантна складова конкретизується.

2.3. Заклад працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф МОН  України, і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей         та         природних здібностей дітей.
        

2.4.  Заклад обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про загальну середню освіту"

(651-14 ) та свого Статуту з урахуванням специфіки закладу, профілю та інших особливостейорганізації навчально-виховного процесу.
 

2.5. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за класною та індивідуальною формами навчання.

                                                                                

2.6. Відповідно до поданих батьками або особами, які їх замінюють, заяв заклад за погодженням з відповідним органом управління освітою створює умови для прискореного навчання та навчання екстерном.

2.7. Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

                    Структура навчального року, тривалість навчальних занять, поділ на, семестри  та режим роботи встановлюються закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відповідним органом управління освітою.


2.8.  Графік та тривалість канікул визначаються МОН України, однак, їх тривалість протягом навчального року не повинна становити менше 30 календарних днів.

2.9.  Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах -35 хвилин, у других - четвертим класах - 40 хвилин, у п’ятих – одинадцятих - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.10.  Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання.

         У 10-11-х класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета    інваріантної    та    варіативної    частини   навчального плану і профільних дисциплін (предметів).


2.11. Заклад може обрати інші, крім уроку, форми організації навчально-виховного процесу.

2.12. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) - 20 хвилин.

2.13.  Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану закладу   з  дотриманням  педагогічних  та  санітарно-гігієнічних  вимог   і затверджується керівником закладу.

2.14. Відволікання учнів від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

2.15. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

2.16. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.

         Домашні завдання учням 1-х класів не задаються

2.17. Організовується робота груп з підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі.                


3. ЗАРАХУВАННЯ УЧНІВ (ВИХОВАНЦІВ) ДО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА ЇХ ВІДРАХУВАННЯ


3.1. Місцевий   орган   виконавчої   влади   закріплює  за  закладом  відповідну територію  обслуговування   і до  початку  навчального  року  бере  на     облік         учнів, які         мають його         відвідувати.
 

3.2. Зарахування учнів  до всіх класів здійснюється без проведення конкурсу і, як правило,    відповідно до     території    обслуговування.
 

3.3  Керівник закладу зобов'язаний вжити заходів для ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до закладу, його Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.
 

3.4. Зарахування учнів до закладу здійснюється, як правило, до початку навчального         року за      наказом     його  керівника.
 

  3.5.   Для зарахування учня до закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), до навчального закладу III ступеня - документ про відповідний рівень освіти.

         4. ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ                                              УЧНІВ  (ВИХОВАНЦІВ) 

4.1. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів  закладу визначаються    МОН України.
 

4.2. Облік навчальних  досягнень  учнів   протягом    навчального року   здійснюється   у   класних   журналах,   інструкції   про    ведення яких затверджуються МОН України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до     особових   справ                  учнів.
 

4.3. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу.
     У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання          навчальних                  досягнень  учні.
 

4.4. Навчання    у    випускних   (4-х, 9-х і 11-х)   класах  закладу завершується державною підсумковою атестацією.   Зміст,  форма  і  порядок державної підсумкової         атестації     визначаються      МОН України.
     В окремих випадках учні за станом здоров'я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової   атестації у порядку, що встановлюється         МОН України     та      МОЗ України.
 

4.5.  Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків    (осіб, які     їх      замінюють).
 

4.6. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків     (осіб, які     їх         замінюють).
 

4.7. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту). Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 

4.8.  Учням, які закінчили основну школу (9-й клас), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту. 

 

4.9. Учням, які закінчили старшу школу 11-й  клас видається атестат         про   повну         загальну    середню     освіту.
 

4.10.  Випускникам   9-х,  11-х класів,   які  не  атестовані  хоча  б  з  одного предмета,         видається   табель        успішності.
 

4.11.  За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8-х, 10-х класів можуть нагороджуватися похвальним листом "За високі досягнення у навчанні", а випускники закладів III ступеня - похвальною грамотою "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів", медалями - золотою "За високі досягнення у навчанні" або срібною "За досягнення у навчанні". За відмінні успіхи в навчанні випускникам закладу II ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється      МОН України.
 

                            5.ВИХОВНИЙ     ПРОЦЕС

5.1. Виховання учнів  у закладах здійснюється під час проведення уроків, в процесі         позаурочної        та      позашкільної      роботи.
 

5.2. Цілі виховного   процесу   в   закладі   визначаються  на основі  принципів, закладених     у Конституції  ( 254к/96-ВР )  та  законах   України,       інших         нормативно-правових актах.
 

5.3. У закладі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.
 

     Примусове залучення учнів  закладу до вступу в будь-які об'єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних               акціях        забороняється.
 

  5.4. Дисципліна в закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та         Статуту      навчального       закладу.
 

     Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.


         6. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО  ПРОЦЕСУ
6.1. Учасниками навчально-виховного процесу в закладі є учні, педагогічні працівники, психолог, бібліотекар, інші спеціалісти закладу, керівники, батьки або      особи,        які         їх      замінюють.
 

 6.2. Статус, права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу, їх права та обов'язки визначаються Законами України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ), іншими актами законодавства,  правилами       внутрішнього         розпорядку                  закладу.
 

6.3. Учень - особа, яка навчається і виховується в закладі.
 

6.4. Учні закладу мають гарантоване державою право на:
 

   -  доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти у закладі;
 - вибір    певного    профільного   напряму,   факультативів,      спецкурсів,   

 позакласних       занять;
 

 -    безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
 

-     користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою       закладу;
 

-     участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях,         олімпіадах,         виставках,  конкурсах  тощо;
 

 -     участь в роботі органів громадського самоврядування закладу;
 

-     участь в роботі добровільних самодіяльних об'єднань, творчих студій, клубів,         гуртків,      груп  за      інтересами тощо;
 

-     повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;
 

   6.5. Учні  закладу      зобов'язані:
 

  -   оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;
 -    підвищувати          свій   загальний  культурний                  рівень;
 -     брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами        та      навчальним                  планом       закладу;
 

-     дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь  і         гідність      інших         учнів та      працівників;
 

-     виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до         Статуту      та      Правил      для    учнів;
 

-     брати участь у різних видах трудової діяльності;
 

-     дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших         учасників   навчально-виховного  процесу;
 

-     дотримуватися       вимог Статуту    Правил      для    учнів.
 

 6.6. Учні закладу залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до  самообслуговування,  різних  видів  суспільно  корисної  праці відповідно до Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку,  статі, фізичних    можливостей.
 

6.7. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов'язків, порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення   відповідно до     закону.
 

6.8. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я якої дає змогу виконувати професійні обов'язки в навчальних закладах системи загальної середньої освіти.
 

6.9. Призначення  на  посаду,  звільнення  з  посади  педагогічних     та   інших працівників закладу,  інші  трудові  відносини  регулюються  законодавством про працю,  Законом  України "Про  загальну  середню освіту" ( 651-14 )   та      іншими         законодавчими   актами.
 

6.10.  Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства    керівником закладу    і   затверджується    відповідним  органом         управління                   освітою.
 

     Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.
 

     Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом.

6.11. Керівник закладу призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами,  майстернею,  навчально-дослідними  ділянками,  права   та обов'язки  яких  визначаються  нормативно-правовими  актами  МОН України, правилами внутрішнього розпорядку для працівників закладу.
  

 6.12. Педагогічні  працівники   закладу   підлягають   атестації   відповідно до  порядку,         встановленого    МОН України.
 

6.13. Педагогічні працівники закладу мають право:
 

    -  самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі       для         здоров'я     учнів;
 

   -  брати участь у роботі методичних об'єднань, асоціацій, нарад, зборів закладу та   інших  органів самоврядування закладу, в заходах, пов'язаних з організацією         навчально-виховної     роботи;
 

  -   обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації         педагогічних       працівників;
 

-     проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;
 

-     проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову                   роботу;
 

 -    вносити  керівництву  закладу  і  органам  управління  освітою пропозиції щодо         поліпшення         навчально-виховної     роботи;
 

-     на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
 

 -    об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність  яких  не      заборонена                   законодавством;
 

-     порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.
 

6.14.Педагогічні працівники                   закладу      зобов'язані:
 

  -   забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту   загальної   середньої         освіти;
 

-     контролювати рівень навчальних досягнень учнів;
 

-     нести   відповідальність   за   відповідність   оцінювання   навчальних досягнень   учнів  критеріям   оцінювання,  затвердженим  МОН,  доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють,       керівника         навчального       закладу;
 

-     сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню        їх         здоров'я;
 

  -   виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
 

 -    виконувати  Статут  закладу,  правила  внутрішнього розпорядку, умови трудового         договору   (контракту);
 

 -    брати   участь        у       роботі        педагогічної        ради;
 

-     виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;
 

-     готувати  учнів  до  самостійного  життя  з  дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійним групами;
 

-     дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів                 та      їх      батьків;
 

-     постійно  підвищувати  свій  професійний  рівень,      педагогічну майстерність,         рівень загальної і політичної культури;
 

-     виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів         управління                   освітою;
 

 -    вести    відповідну документацію.
 

 6.15.  Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку  для  працівників  закладу, не виконують посадових обов'язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно         із       законодавством.
 

6.16. Права   і обов'язки   інших   працівників   та   допоміжного   персоналу регулюються  трудовим   законодавством,   Статутом   та    правилами внутрішнього розпорядку для працівників закладу.
 

6.17.  Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:
 

  -   обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання дітей;
 

  -   створювати   батьківські   громадські   організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського         самоврядування;
 

   -  звертатися до органів управління освітою, керівника закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
 

  -   приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій         та      інноваційній        діяльності  закладу;
 

  -   брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу.
 

6.18. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов'язані:
 

  -   створювати   умови   для   здобуття  дитиною повної загальної середньої освіти   за         будь-якою формою     навчання;
 

  -   забезпечувати дотримання дітьми вимог Статуту закладу;
 

  -   поважати честь і гідність дитини та працівників закладу;
 

  -   постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
 

 -    виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до  Вітчизни,  сім'ї,  державної  та  рідної  мов;      повагу до національної історії, культури,         цінностей   інших         народів;
 

 -    виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.
 

6.19.     У   разі   невиконання   батьками  та   особами  , які  їх замінюють, обов'язків, передбачених  законодавством,  заклад  може  порушувати     в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі         позбавлення        їх         батьківських       прав.
 

                         7. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

 

 7.1. Керівництво закладом здійснює його директор. Директором може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або   магістра,   стаж   педагогічної   роботи  не менш як три роки, успішно пройшов   атестацію   керівних   кадрів   навчальних   закладів   у    порядку, встановленому    МОН України.
 

7.2. Керівник  закладу і його заступники призначаються на посаду та звільняються з посади відповідним органом управління освітою згідно із законодавством.
 

7.3.   Керівник    закладу:
 

    -  здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищен працівників;
 

  -   організовує  навчально-виховний    процес;
 

  -   забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань,         умінь                   та      навичок     учнів;
 

  -   відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
 

  -   створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі,         проведення                   виховної    роботи;
 

   -  забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;
 

  -    розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його коштами;
 

  -   підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 

   -  сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими        об'єднаннями      за      інтересами;
 

  -   забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або         психічного насильства;
 

 -   вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;
 

 -   контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
 

 -   видає у межах своєї компетенції накази та  контролює їх виконання;
 

   -   щороку звітує про свою роботу на загальних зборах колективу.
 

  7.4. Керівник закладу є головою педагогічної ради.
 

  7.5. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири         рази  на      рік.
 

  7.6.Педагогічна                   рада  розглядає  питання:
 

    -  удосконалення та  методичного  забезпечення навчально-виховного процесу;
 

 • планування    та      режиму      роботи       закладу;
   

     варіативної    складової   робочого   навчального       плану;
 

   -  переведення учнів  до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;
 

   -  підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового                 педагогічного     досвіду;
 

   -  участі в інноваційній та експериментальній діяльності закладу, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;
 

    - морального та матеріального заохочення учнів  та працівників  закладу;
 

  -   морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;
 

  -   притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників закладу за невиконання       ними своїх обов'язків;
 

     педагогічна рада розглядає також інші питання, пов'язані з діяльністю закладу.
 

7.7. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори   його колективу, що скликаються не менш як один раз на рік.
 

     Загальні збори  заслуховують звіт директора про здійснення керівництва закладом,   розглядають   питання  навчально-виховної,       методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу.
 

7.8. У закладі за рішенням загальних зборів може створюватися і  діяти рада закладу, діяльність якої регулюється положенням, що затверджується зборами  після погодження директором закладу,  а також  учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об'єднання та асоціації, комісії.

     До складу ради закладу обираються представники педагогічного колективу, учнів школи II-III ступеня, батьків і громадськості.
 

                         8. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ТА                                   ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

8.1. Матеріально-технічна база закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності,     вартість         яких  відображено       у       балансі.
 

8.2. Майно, закріплене за  комунальним закладом, належить закладу на правах оперативного управління та не може бути вилученим у нього, якщо інше не         передбачено       законодавством.
 

8.3. Фінансування закладу здійснюється  відділом освіти.

8.4. Фінансово-господарська діяльність закладу проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ), Законів України "Про освіту"

 ( 1060-12 ), "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ) та інших нормативно-правових         актів.
 

 8.5.  Джерелами                   фінансування      закладу      є:
 

 -    кошти районного бюджету в розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної середньої освіти;
 

 -   кошти, отримані за надання платних послуг;

 - доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від передачі в оренду приміщень,             споруд,      обладнання;
 

 • благодійні внески юридичних та фізичних осіб;
   

   -   інші джерела,        не      заборонені законодавством.

8.5.1  Навчальний  заклад  є  неприбутковою  організацією, не  розподіляє  отримані  доходи  (прибутки)  або  їх  частини  серед  засновників  (учасників), працівників  (крім  оплати  їхньої  праці, нарахування  єдиного  соціального  внеску), членів  органів  управління  та  інших  пов’язаних  з  ними  осіб;

         У  разі  припинення  юридичної  особи  (у  результаті  її  ліквідації, злиття, поділу, приєднання  або  перетворення) навчальний  заклад  може  здійснювати  передачу  активів  одній  або  кільком  неприбутковим  організаціям  відповідного  виду  або  зарахування  до  доходу  бюджету.
 

8.6. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами МОН та інших центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади. За рішенням засновника  закладу бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або    через централізовану         бухгалтерію.
 

8.7. Заклад має право згідно із законодавством придбавати та орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов працівників закладу.
 

8.8. Звітність про діяльність закладу ведеться відповідно до законодавства.
 

                         9. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО


9.1. Заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, відповідного фінансування має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми         асоціаціями.
 

     Заклад має право відповідно до законодавства укладати договори про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.
 

9.2. Участь закладу у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.
 

                         10. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ

10.1. Державний контроль за діяльністю закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти.
 

10.2. Державний контроль за діяльністю закладу здійснюють МОН, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади, Державна інспекція навчальних закладів при МОН,  місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування і підпорядковані їм органи     управління                  освітою.
 

10.3. Основною    формою    державного    контролю   за діяльністю закладу є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше ніж один раз на десять років у       порядку,         встановленому    МОН.
 

10.4.  Позачергова атестація проводиться, як виняток, лише за рішенням МОН   за   поданням   органу   громадського   самоврядування  закладу або відповідного органу         управління                   освітою.
  

10.5. Якщо, результати діяльності,  або умови організації навчально-виховного процесу не відповідають установленим державним стандартам, заклад  вважається не атестованим.

         В такому разі  приймається рішення про проведення повторної атестації через один - два роки або зміни типу, реорганізації чи ліквідації закладу відповідно до законодавства.

        
10.6. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) закладу з питань, пов'язаних з навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність таких перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше як два рази на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною роботою закладу, проводяться його засновником  відповідно до законодавства.

11. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

11.1.       Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу приймає місцева громада.

    Реорганізація   навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділу.

11.2. У випадку реорганізації  права та зобов'язання навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

11.3. Зміни  та  доповнення  до  Статуту  приймаються  сесією сільської  ради  та  вступають  в  дію  після  державної  реєстрації.

                               Сільський  голова                  А. Поліщук

                                                                                                 

ПРИЙНЯТО                                                ПОГОДЖЕНО

Рішенням  9 сесії  7 скликання                  Начальник  відділу  освіти

Почапинецької  сільської  ради                 Жмеринської  РДА

від  19.10. 2016 р.                                          _________І. Цимбал  

Сільський  голова                                        «_____»___________2016 р.

________А. Поліщук                                                                                                                                      

                    

СТАТУТ

Почапинецької  загальноосвітньої  школи  І-ІІ-ІІІ  ступенів

 (нова  редакція  зі  змінами)

                                                             Прийнято  загальними  зборами

                                                             колективу  школи

                                                            «29» листопада  2016  р.

с. Почапинці

2016  рік


Звіт

директора  Почапинецької  ЗОШ  І-ІІ-ІІІ  ст.

про результати  діяльності  за 2016- 2017 н.р.

Добрий день, шановна громадо!

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.05, проводиться щорічний звіт директорів про їх діяльність перед школою, батьками, громадськістю. Мета - подальше утвердження відкритої демократичної державно - суспільної системи управління освітою, підтримка етики управлінської діяльності в учбових закладах, яка базується на принципах взаємоповаги.

         Нашу зустріч, шановні вчителі, учні та батьки, хочу розпочати з вітання з приводу закінчення навчального року.

Для кожного педагога  навчальний  рік складається з нескінченних годин підготовки до уроків, творчих пошуків з метою оновлення змісту навчання, хвилювання і турбот про дітей.

Для учнів - це оволодіння системою знань, умінь, практичних навичок, - це життя в дружному колективі - це фізичне, моральне, духовне зростання.

2016 - 2017 навчальний рік був дуже складний, як для педагогічного, так і для учнівського колективів. Але незважаючи на труднощі і деякі негаразди, рік був насичений цікавими подіями, зустрічами, оригінальними заходами, творчими уроками, годинами спілкування, - це рік життєдіяльності і життєтворчості.

Директором  школи  я працюю 18-й рік. У своїй діяльності, як керівник загальноосвітнього навчального закладу, керуюся Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Положенням про загальноосвітній навчальний заклад” та іншими нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, указами Президента України, рішенням та розпорядженням  районної  ради, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту, Статутом школи та Правилами внутрішнього розпорядку.

Згідно з посадовою інструкцією, я керую діяльністю учнівського, педагогічного колективів, обслуговуючим персоналом та здійснюю координацію роботи педагогічної ради, контроль  за  виконанням  рішень вищезазначених колегіальних органів управління.

Своїм головним обов’язком я вважаю створення сприятливих умов для розвитку, навчання і виховання школярів. Звичайно, досягнення і проблеми нашої школи – це не лише моя заслуга чи мої недоліки, - це результат спільної діяльності педагогічного і батьківського колективів.

Педагогічний колектив, учні, батьки разом дбають про позитивний імідж школи . Проблема створення позитивного іміджу навчального закладу досить актуальна. Для цього ми:

- Створюємо позитивний образ школи.

- Зміцнюємо і поповнюємо матеріально-технічну базу школи.

- Забезпечуємо комфортні умови для навчання, виховання  та  розвитку   дітей.

- Пропагуємо свої здобутки перед громадськістю.

Головне покликання школи вчити дітей і велику роль у цьому відіграють вчителі.

«Кожна дитина - проект світу, вона несе в собі особливу місію» - у цих словах закладено суть педагогіки життєтворчості, яка спрямована в ХХІ століття, коли перед людством постає завдання - створити нову сутність, оскільки бути Людиною – означає стати нею. Місія вчителя полягає в тому, щоб допомогти дитині пізнати себе в процесі індивідуалізації навчання і виховання. Педагогічний пошук - це пошук інноваційних технологій, форм та методів навчання, які сприяли б особистому розвитку дитини.

Саме під час уроку відбувається формування ціннісних ставлень учнів, матеріал уроку підбирається  таким чином, щоб не лише дати учневі певні знання, а й спонукати дітей до їх практичного використання, як засобу самовдосконалення та саморозвитку. Важливе місце тут належить умілій організації пошукової, творчої діяльності школярів, використання під час уроків інтерактивних методів, які допомогли б розкрити творчий потенціал кожної дитини.

Педагогічний колектив школи  вважає за необхідне показувати важливість здобуття знань і активної життєвої позиції власним прикладом, тому учителі школи  кожного  року  беруть участь в конкурсі  «Учитель  року».  Цей конкурс  спонукає  до самоосвіти, допомагає  змінити на краще систему подачі матеріалу на уроці, покращити застосування ІКТ в навчальному процесі, підвищує мотивацію учнів до отримання знань, впливає на результативність навчально-виховного процесу. Так  в  2016-2017  н.р. участь  в  конкурсі  «Учитель  року – 2017»  в  номінації  «початкові  класи»  взяла  вчитель 

Ветошкіна  Г.І.

У 2016-2017 н.р. у школі було відкрито 11 класів, у яких навчалося  114 учнів. Вчилися за п’ятиденним тижнем, навчання відбувалося українською мовою.  З першого  класу, згідно нового Держстандарту,  учні  вивчають  англійську мову. Учні 5-9 класів вивчали дві іноземні мови: російську та англійську, а учні  11 класу - німецьку мову. Середня наповнюваність класів 10,4 учнів. У школі за рахунок бюджетних коштів була  група продовженого дня, яку відвідувало 30 учнів 1-4 класів.

Навчально-виховний процес забезпечують 18 вчителів, 3 з них сумісники. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників.

Колектив закладу цілеспрямовано проводив роботу щодо охорони прав дитини: контроль за створенням належних матеріально-побутових умов проживання та навчанням учнів, безкоштовне харчування учнів пільгової категорії;   створення позитивного мікроклімату навчання учнів у школі.  

І. Аналіз результативності навчально-виховного процесу

         Успішність  учнів  школи  за   2016-2017 навчальний рік становить 73,3%. Високий рівень навчальних досягнень має 1 учень – 1,1%, достатній  13 учнів – 14,4%, середній 52 учні – 57,7%, початковий  24  учні – 26,6%.

       В початковій школі навчається 46 учнів, з них оцінюється  22. Успішність  становить  100%. На високому рівні закінчили  навчальний  рік 0 учнів – 0%, на достатньому 2 учні – 9%, на середньому 20 учнів – 91%, початкового рівня немає.

       В основній школі навчається 60 учнів, успішність становить  63,3%. Високий рівень навчальних  досягнень  має  1  учень – 1,7%, на достатньому 10 учнів – 16,6%, на середньому 27 учнів – 30%,  на  початковому  22  учні – 36,6%.

В  старшій  школі  навчається  8  учнів, успішність становить 75%. Високого  рівня  навчальних  досягнень  немає, на  достатньому  1  учень – 12,5%, на  середньому  5  учнів – 62,5%, на  початковому  2  учні – 25%.

     Формою виявлення здібностей і реалізація талантів учнів школи є їхня участь у предметних олімпіадах. 

І (шкільний) етап проходив в  жовтні  2016 р. за завданнями, підготовленими    вчителями         школи.     

       Адміністрацією школи було узагальнено матеріали, вчасно подано заявки на участь у ІІ  етапі учнівських олімпіад з базових дисциплін.

Призерами  ІІ  етапу  шкільних  предметних олімпіад стали: учень  10  класу  Кремінський  Віктор  (ІІ  місце  з  географії, вчитель  Войтенко  В.М., ІІ  місце  з  правознавства, вчитель  Шовкалюк  В.Г., ІІІ  місце  з  трудового  навчання, вчитель  Бабійчук  В.П.)

За  кількістю  набраних  призових  місць  школа  посіла  11  місце. Кращий  результат  показали  такі  предмети, як: трудове  навчання  (2 м., вчитель  Бабійчук  В.П.), правознавство (2 м., вчитель Шовкалюк  В.Г.), географія  (6 м., вчитель  Войтенко  В.М.).

У  конкурсі  з  української  мови  імені  Петра  Яцика  учениця  4  класу Дишкант  Аліна  посіла  23-25 м. (учитель  Калюжко  Т.І.), Дідківська  Софія, учениця  6  класу – 24-25 м., Тарковська  Алла, учениця  11  класу – 10-11м., вчитель  Клівіцька  Г.В.

У  конкурсі  «Всезнайко»  учень  3  класу  Селецький  Владислав  посів  28  місце (вчитель  Бабійчук  Н.В.), учениця  4  класу  Дишкант  Аліна – 24  місце  (вчитель  Калюжко  Т.І.). В  загальному  підсумку  школа  посіла  11  місце.

Школа також брала  участь  в    районних  та  обласних  творчих конкурсах, але  призових  місць  не  отримала.

Оскільки упровадження ІКТ – вимога часу, всі  вчителі школи у більшій чи  меншій мірі  використовують у своїй практичній діяльності ІКТ для формування знань, умінь та навичок учнів, для розвитку творчих здібностей та життєвих компетентностей. Активно використовується у цьому плані потенціал комп’ютерного класу.

          Навчальний процес у Почапинецькій загальноосвітній школі І-ІІ-ІІІ ступенів у 2016/2017 навчальному році було організовано відповідно до листа МОН України від 9 червня 2016 року за № 1/9-296 “Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів».

ІІ. Аналіз організації навчально-виховного процесу

Серед пріоритетних реформ навчально-виховного процесу у школі є демократизація, гуманізація, гуманітаризація, диференціація, інтеграція навчання, впровадження новітніх технологій у навчально-виховний процес.

Навчально-виховний процес здійснюється в школі відповідно плану роботи школи, Статуту школи та робочого навчального плану.

В основу навчального плану покладена нормативна база МОН України.

Школа працювала за 5-денним режимом.

Робочий навчальний план для  1- 4  класів  початкової школи  розроблений за  Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді  та  спорту  України  від    10.06.2011  №572 із  змінами  згідно  з  наказом  МОН  України  від  16.04.2014 № 460; додаток  № 1.

     В  2016-2017  навчальному  році  з  1  вересня  в  школі  продовжувалося  вивчення  за  рахунок  варіативної  складової  курсу  за  вибором  «Християнська  етика».

На  вивчення  курсу  за  вибором  «Християнська  етика»  виділено  по  0,5  годин  в  3-4  класах  (рішення  педагогічної  ради  №5  від  31.08.2016).

Години  курсу  за  вибором  «Християнська  етика»  обліковувалися  на  окремих  сторінках  класного  журналу.

Робочий навчальний план для учнів 5-8 класів розроблений за Типовими навчальними   планами загальноосвітніх навчальних закладів  ІІ  ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012  №409 (в редакції  наказу МОН України від 29.05.2014 №664, із  змінами  згідно  з  наказом  МОН  України  від  12.12.2014 №1465; додаток 12.

Робочий  навчальний  план  для  учнів  9  класу  розроблений  за  Типовими  навчальними  планами  загальноосвітніх  навчальних  закладів, затвердженими  наказом  МОН  України  від  23.02.2004  №132, зі  змінами, внесеними  наказом  МОН  України  від  05.02.2009 №66, додаток  2.

         На  вивчення  курсу  за  вибором  «Християнська  етика»  виділено  по  0,5  годин  в  5-6  класах  (рішення  педагогічної  ради  протокол  №5  від  31.08.2016). Години  курсу  за  вибором  «Християнська  етика»  обліковувалися  на  окремих  сторінках  класного  журналу.

Робочий  навчальний  план  старшої  школи розроблено  за  Типовими  навчальними  планами  загальноосвітніх  навчальних  закладів  ІІІ  ступеня, затвердженими  наказом  МОН  України  від  27.08.2010 р.  №834  (додаток 2) зі  змінами, внесеними  наказом  МОН  України  від  29.05.2014 № 657  та  наказом  МОН  України  від  07.08.2015 № 855; додаток  2.

З  метою  створення оптимальних умов для інтелектуального розвитку учнів; забезпечення розвитку  їх  інтересів, нахилів та обдарувань; самоосвіти та творчої праці дітей; професійного самовизначення; фізичного розвитку; організації змістовного дозвілля  учнів  виділено:

 2  години  на  роботу  вокально-хорового  гуртка;

2  години  на  роботу  гуртка  «Умілі  руки»;

2  години  на  роботу  спортивної  секції  з  баскетболу  та  волейболу.

Календарно-тематичне планування вчителі школи складали самостійно або користувалися планами, рекомендованими МОН України.  Уся ділова документація велась із дотриманням Закону України «Про мови». Згідно з вимогами до оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів розроблених відповідно до  Державного стандарту початкової загальної освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 426 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»    в 1   та  2 класах проводилося вербальне оцінювання навчальних досягнень учнів. В 3,4 класах  предмети інваріантної складової  окрім «Інформатика», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Основи здоров’я», «Фізична культура», «Трудове  навчання», «Я  у  світі» оцінювалися за  12  бальною  шкалою. 

Шкільна документація велась згідно нормативно-правовою базою за номенклатурою справ. Недоліки в веденні класних журналів відображені в зауваженнях на відповідних сторінках. 

Навчально-виховний процес забезпечений програмами на 100%.

ІІІ. Аналіз системи управління закладом освіти

         Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує   планомірний       розвиток    школи. 
      Оперативні питання, які диктує сьогодення,  направлені на вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядаються на нарадах при  директору, приймаються відповідні рішення і вчасно виконуються. На засіданнях педради підбираються питання, які є найбільш важливими на даний момент і стосуються діяльності всього педагогічного колективу.

Рішення загальношкільних батьківських зборів, батьківського комітету активізують процес управлінської діяльності, орієнтують на використання громадського управління, що надає можливість удосконалювати управлінську систему, робити її прозорою, відкритою для всіх учасників навчально-виховного процесу.

Про ефективність прийнятих управлінських рішень та їх дієвість свідчать результати роботи школи:

 •  протягом навчального року забезпечено 100% охоплення дітей шкільного віку навчанням;
 •  постійно зростає кваліфікаційний рівень педагогів, що підтверджується рішеннями районних атестаційних комісій;
 • навчальний заклад забезпечений комп’ютерами, мультимедійним проектором, копіювальною технікою;
 • педагогами та учнями створюються власні засоби навчання, проводяться мультимедійні презентації. 

    Контроль - це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу.  Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і, в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників, зошитів тощо. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів     та      учнів. 
      Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. 

Забезпечення державно-громадського управління в загальноосвітньому навчальному закладі означає забезпечення широкої участі вчителів, учнів, батьків, громадських організацій у вирішенні проблем, що стоять перед навчальним закладом.

Щорічно директор школи звітується перед громадськістю про стан навчально-виховної, методичної роботи, економічної  і фінансово-господарчої діяльності.

      

ІV. Аналіз системи виховної роботи

Виховна робота в школі була спрямована на вирішення виховної проблеми «Системний підхід до виховання учнів, формування громадянської відповідальності, обов’язку, розуміння і сприйняття української ідеї, пошани до історичної пам’яті українського народу»

Увесь виховний процес базувався на чинних нормативно-правових документах, що регламентують організацію виховної роботи в загальноосвітніх закладах України. Ключовим нормативним документом у сфері освітньої політики щодо виховання був наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011  № 1243, яким затверджено «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».  Ці «Основні орієнтири виховання» розраховані на весь період виховної діяльності з учнями конкретного класу з урахуванням їх вікових, індивідуальних та психолого-педагогічних особливостей. Метою «Основних орієнтирів  виховання» є створення цілісної моделі виховної системи на основі громадянських та загальнолюдських цінностей.  Тому наш навчальний заклад зміст виховної діяльності будував у відповідності до наступних ключових ліній:

 • ціннісне ставлення до себе;
 • ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;
 • ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;
 • ціннісне ставлення до праці;
 • ціннісне ставлення до природи;
 • ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

Для успішної реалізації вищезазначених ключових ліній у школі щороку розробляється план виховної роботи навчального закладу та окремі плани, які були затверджені методичною радою. Плани роботи охоплювали всі напрями виховання та включали в себе календарні, традиційні свята, шкільні, районні та обласні заходи щодо втілення національної програми «Діти України», «Комплексної програми профілактики злочинності і бездоглядності» тощо.

Учні школи змогли реалізувати свої творчі можливості під час проведення предметних тижнів.

Активним у житті школи було учнівське врядування. Членами учнівського врядування  контролювалась успішність, спізнення на уроки, гігієна учнів, наявність зошитів, зовнішній вигляд учнів, вчасне подання довідок про відсутність. Підсумок роботи шкільного врядування висвітлювався  на щотижневій лінійці.  В  кінці  навчального  року  підбито  підсумки  та  визначено  кращі  класи  за  відвідуванням  навчальних  занять, успішністю, санітарним  станом  класних  кімнат.

Упродовж року класні керівники особливо зосереджували увагу на підвищенні рівня превентивної та патріотичної роботи. Пріоритетними в роботі школи були:

 • упровадження просвітницької діяльності, спрямованої на формування негативного ставлення до протиправних діянь;
 • впровадження шкільного врядування в начально-виховний процес;
 • формуванню національної свідомості.

Класні керівники вживали всі  заходи, які  спрямовані на підвищення моральності в суспільстві, правової культури учнів, утвердження здорового способу життя, запобігання  виникнення всіх форм насильства серед дітей та учнівської молоді, визначення причин тривожності та агресивності.  

Питання всебічного розвитку та виховання дитини  сьогодні потребує тісної співпраці школи та сім’ї.  Тому всі педагоги  вважають, що вплив сім’ї на підростаючу особистість залежить від багатьох факторів, а саме: склад сім’ї (повна – неповна, наявність членів старшого покоління); побутові умови; морально-психологічний клімат; соціальна орієнтація; загальна культура; забезпечення єдності вимог до дитини всіх членів сім’ї; характер спілкування батьків із дитиною; єдність сімейних інтересів.

V. Матеріально-технічне забезпечення:

Будівля закладу й приміщення знаходяться в задовільному стані. У закладі створено умови для роботи й навчання, діють навчальні кабінети, що відповідають сучасним вимогам.

Стан навчальних кабінетів, бібліотеки, майстерень, спортзалу, спортмайданчика, навчально-дослідної ділянки задовільний.

Стан робочих місць учителів і учнів по класах належний. Школа підключена до мережі Інтернет.

Також школа забезпечує дотримання:

•задовільне;

•задовільне

• згідно з нормами.

 Безкоштовним харчуванням протягом навчального року за бюджетний кошт  було охоплено - 46 учні 1-4 класів та 34 дитина з малозабезпечених сімей  та  2  дітей  учасників  АТО.

VІ. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та   працівників         закладу.
            Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них становила:

 • малозабезпечених – 34;
 • багатодітних 48;

- напівсиріт  9;

Систематично здійснювалось оновлення банку даних на дітей пільгового контингенту, зміни до якого вносились кожного разу після зміни у соціальному статусі учнів.

            Адміністрацією скоординовано річний план роботи школи, план виховної роботи класних керівників, план Ради школи, план учнівського самоврядування з питань соціальної підтримки та допомоги дітям.

            На початку навчального року з метою обліку дітей та сімей, які потребують соціальної підтримки, складаються соціальні паспорти класів та соціальний паспорт школи. У системі вивчаються житлово-побутові умови проживання і навчання учнів пільгової категорії, здійснюється залучення їх до позакласної роботи. Школярі залучаються до роботи предметних гуртків за інтересами, спортивних секцій. Адміністрація та класні керівники здійснюють контроль за продовженням навчання та працевлаштуванням учнів пільгової категорії, здійснюють контроль за проходженням планового медичного огляду. 

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази.  Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної, спеціальної групи. Відповідно цих списків видається наказ по школі. Всі працівники школи щорічно проходять поглиблений медичний огляд у червні за графіком кабінету профогляду медичної установи. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Проходження медичного огляду фіксується в книжках установленого   зразка.
            Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст. 22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4 класів забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням. Гаряче харчування учнів 5-11  класів здійснюється за кошти батьків. 
           У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «заходи по збереженню життя і здоров’я дітей» де запланована певна робота оздоровчого характеру         з        класом.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані  заходи.
            На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові. Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

VІІ.МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

       Будівля закладу і приміщення відповідають реалізації завдань освітніх програм. У закладі створено умови для роботи і навчання, існують навчальні кабінети, що відповідають сучасним умовам.

          Дотримання норм техніки безпеки  в належному стані. Температурний режим контролюється, санітарно - гігієнічні норми постійно перевіряються.

Я, як директор, протягом звітного періоду в своїй роботі приділяв  увагу питанням господарського характеру, вирішення яких було направлено на зміцнення матеріально - технічної бази та санітарно – гігієнічного утримання навчального закладу.       

Новий 2017-2018 навчальний рік – це рік подальшого реформування освіти. Перед педагогічним колективом школи, батьками, адміністрацією стоять  нові проблеми.

 Це :

 • розвиток і удосконалення навчально-матеріальної бази школи;
 • поступове оновлення меблів в навчальних кабінетах;
 • постійне удосконалення навчально-виховного процесу з метою підвищення якості знань та результативності роботи з обдарованою молоддю;
 • разом з органами внутрішних справ, службою у справах дітей, місцевими радами, громадкістю здійснювати профілактичну роботу з неповнолітніми, схильними до бродяжництва та скоєння злочинів;
 • забезпечити подальший розвиток учнівського врядування, широкого залучення його до вирішення питань організації н/в процесу, розвитку громадянської активності, організації здорового способу життя.

У 2017-2018 навчальному році робота педагогічного колективу школи буде спрямована на подальше удосконалення матеріально-технічної бази закладу, навчально-виховного процесу, що буде слугувати навчанню , розвитку та вихованню підростаючого покоління. Разом з батьківською спільнотою, громадськістю я, як керівник, та педагогічний колектив школи прикладемо всі зусилля на виконання державного  замовлення в галузі освіти.

VІІІ. Фінансово-господарська діяльність

Будівля школи прийнята в експлуатацію  в  1928  р.. Але, незважаючи на великий вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтримкою школи у робочому стані.

         Вчасно здійснювалася бухгалтерією  відділу  освіти  оплата за спожиті школою енергоносії та тепло. Завдяки роботі завгоспа школи  Оберемка  В.П. школа не виходить за ліміти споживання енергоносіїв. В минулому році ми разом з батьківською громадою добре підготували школу до нового навчального року.

Разом нам вдалося багато зробити по підготовці школи до нового навчального року. Зроблено  панелі з  МДФ в  класних  кімнатах  2,3  класів  та  кабінеті  директора  школи; замінено  ліноліум  в  класній  кімнаті  2  класу; придбано  нові  парти  для  учнів  1  класу, нові  шкільні  дошки  в класну  кімнату  2  та  11  класів; придбано  нові  стенди  в  каб.  української  мови. Настелено  підлогу  з  ОЗБІ  в  кабінеті  фізики; пошпакльовано  стіни  в  методичному  кабінеті, кабінеті  директора  школи; встановлено  паркан  біля  квітників  перед  входом  до  приміщення  школи; частково  перекрито  новим  шифером  дах  над  їдальнею; частково  поновлені  доріжки  біля  школи; проведено  поточний  ремонт  усіх  шкільних  приміщень.

На  підготовку  школи  до  нового 2016-2017  н.р. було  використано  кошти  на  суму  57393  грн., з  них  поточні  видатки – 9793  грн; субвенція  сільської  ради – 10000  грн.; батьківські  кошти – 20800  грн;  вчительські  кошти – 6800  грн; спонсорські  кошти  (ПП  «АГРОТАЛ») – 10000  грн.

Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Класні  кімнати  школи поступово поповнюються новими сучасними стендами. Подвір’я школи завжди прибране, доглянуте.

 Повноцінна підготовка нашої школи до нового навчального року  є проблематичною через відсутність коштів. Зрозуміло, я як директор використаю для цього усі можливі резерви: спонсорські і позабюджетні кошти, але їх недостатньо для такого обсягу робіт школи. Залишається не вирішеним питання, щодо заміни  вікон.

До управління справами школи залучені батьки. У школі діє шкільна рада, загальношкільний батьківський комітет.

Керівник навчального закладу повинен ефективно управляти педагогічним колективом. Ставити професійну мету - об’єднувати людей. Підтримувати їхню ініціативу. Вдосконалювати свою майстерність.

Стиль керівництва нашою школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Я, як директор школи, у роботі з працівниками дотримуюсь партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. У зв'язку з цим, я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від своїх заступників.

Як посадова особа, я розглядаю звернення громадян, в основному це усні звернення батьків. Намагаюся всі питання розглянути  об’єктивно і по можливості надати допомогу. Відвідую батьківські збори, засідання батьківських комітетів, свята, які проводяться в класах.

Я хочу висловити свою подяку батькам, педагогічному та технічному колективу, за тісну і злагоджену співпрацю.

Плекаємо надію, що разом ми зможемо досягти намічених завдань і хай щастить нам всім в цьому.

 Бажаю Вам усім доброго літнього відпочинку, і всім здоров’я.

 Дякую за увагу!

Запрошуємо всіх бажаючих взяти активну участь у розвитку ресурсу.

Фотографій поки немає
Стіна
Залишати коментарі можуть тільки авторизовані відвідувачі.